FAQs Complain Problems

समाचार

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

प्रस्तुत विषयमा यस इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा कोभिड-19अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धमा तपशिल बमोजिमका कार्मचारीहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिन भित्र आफ्नो विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ |

online  दरखास्त का लागि : https://forms.gle/yM1WKF9s9dEveQ2E8

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: