FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बस्ति विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 03/18/2021 - 15:21 PDF icon बस्ति विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५ (2).pdf
फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक,२०७५ ७५/७६ 03/18/2021 - 15:20 PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक,२०७५ (2).docx_.pdf
इन्द्रसरोवर गाउपालिकाको योजना संचालन तथा फरफारक कार्यविधि -2075 ७५/७६ 03/18/2021 - 15:18 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउपालिकाको योजना संचालन तथा फरफारक कार्यविधि
इन्द्रसरोवर गाउपालिकको स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५ ७५/७६ 03/18/2021 - 15:15 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउपालिकको स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक , २०७५ ७५/७६ 03/18/2021 - 15:14 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक , २०७५
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयेक २०७५ ७५/७६ 03/18/2021 - 15:12 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिका गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयेक २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्दशिक-२०७६ ७६/७७ 03/18/2021 - 15:07 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्दशिक-२०७६
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/16/2021 - 14:03 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (3).pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/16/2021 - 14:01 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ 1 (5).pdf
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (आ.व.२०७६/७७) ७६/७७ 08/12/2019 - 16:49 PDF icon नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७६-७७.pdf

Pages