FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

प्रस्तुत विषयमा यस इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा तपशिल बमोजिमको कार्मचारी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिन भित्र आफ्नो विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ |प्रस्तुत विषयमा यस इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा तपशिल बमोजिमको कार्मचारी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिन भित्र आफ्नो विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ |

Online Form का लागि : https://forms.gle/AuLKiQqX5jEkLmHHA

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: