FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको आ.वा २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन |

दस्तावेज: 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

दस्तावेज: 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आ.वा २०७७/०७८ पूर्वाधार विकास क्षेत्रको क्रियाकलाप गत व्यय अनुमान |

दस्तावेज: